Acasă » ANUNȚ

decembrie 2023
L Ma Mi J V S D
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Meniu

ANUNȚ

INSTITUTIA: ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA BĂTRÂNI

TELEFON: 0244421400

E-MAIL: scoalabatraniph@gmail.com

Nr. 1087   /    07 .09.2021

ANUNȚ

CONCURSUL PENTRU OCUPAREA 0,5 POST DE

INGRIJITOR CONTRACTUAL

 

SCOALA   GIMNAZIALĂ , COMUNA BĂTRÂNI,  cu  sediul  în BĂTRÂNI,  judetul  PRAHOVA,  organizeaza concurs, pentru ocuparea postului ingrijitor contractual pe perioadă nedeterminată, aprobat prin H.G. nr. 286/2011, modificata si completata de H.G. nr. 1027/2014.

 1. CONDITII DE PARTICIPARE:
  1. cetățenie română ;
  2. domiciliul stabil în localitatea Bătrâni ;
  3. vârsta minimă reglementată de prevederile legale
  4. capacitatea deplină de exercițiu
  5. stare de sănătate corespunzătoare funcției , atestată pe bază de adeverință
  6. nu a fost condamnat pentru săvârșirea unei infracțiuni
 1. CONDITII SPECIFICE:

–    Nivelul studiilor — medii, liceale sau profesionale.

 • Abilități și cunoștințe de igienă în colectivități de copii
 • Abilități de relaționare și comunicare cu tot personalul școlii.
 • Capacitate de efort și spirit gospodăresc
 • Disponibilitate la program prelungit (ocazional)
 • Vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului — nu necesită
 1. ACTE NECESARE PENTRU DEPUNEREA DOSARULUI DE ÎNSCRIERE:
 2. Cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului unității
 3. Copie de pe actul de identitate.
 4. Copii de pe actele de studii si ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări
 5. Copie de pe carnetul de muncă (conform cu originalul) sau adeverinţă de la locuri de muncă anterioare care atestă vechimea în muncă, în meserie sau în specializarea studiilor
 6. Cazier judiciar
 7. Adeverinţă medicală (apt pentru muncă)
 8. Curriculum Vitae

3.DATA, ORA, LOCUL SI MODUL DE DESFĂSURARE AL CONCURSULUI

 1. SELECŢIA DOSARELOR;

În perioada  27 .09. 2021- 29 .09. 2021 are loc selecţia dosarelor de concurs de către comisie.

Se pot prezenta la urmatoarea etapa numai candidații declarați admiși la etapa precedentă.

 1. PROBĂ SCRISĂ DIN BIBLIOGRAFIA AFIŞATĂ

Data şi ora desfăşurării:  05.10.2021, ora 10.00, la sediul instituției.

Candidaţii vor fi prezenţi la sediul unităţii, cu 10 minute înaintea începerii probei scrise, respectiv ora 09,50, având asupra lor actul de identitate.

Sunt declaraţi admişi la proba scrisă candidaţii care obţin minim 50 puncte.

Proba scrisă constă în redactarea unei lucrări și / sau în rezolvarea unor teste – grile

 

 

 1. PROBĂ PRACTICĂ

Data şi locul desfăşurării: 05.10.2021, ora 12.00 la sediul institutiei.

Constă în testarea abilităţilor şi aptitudinilor practice necesare în vederea ocupării postului :  curățenia si igienizarea  sectorului de lucru.

Proba practică poate fi susținută de către acei candidati declarați admiși la proba scrisă.

 

 1. INTERVIU

Data şi ora desfăşurării: 05.10.2021, ora 14.00, la sediul instituției

In cadrul interviului se testează abilitatea, aptitudinile și motivația candidaților.

Proba interviului poate fi susținută de către acei candidati declarați admiși la proba practică.

 

 

 

BIBLIOGRAFIA:

 

 • Legea 319/2006 — Legea securității și sănătății în muncă, cu modificările și completările ulterioare – IV,V, VI,V11
 • Legea 307/2006 — privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările și completdrile ulterioare — I., 11
 • Ordin 119/2014 — Norme de igienă și sănătate pu blică — VI
 • Ordin 5477/2020—  pentru  aprobarea  Regulamentului  de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar (ROFUIP) – Titlul IV
 • Legea nr. 477 / 2004 — privind codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituți ile publice: – 11 — norme generale de conduită profesională a personalului contractual
 • Legea nr. 53/2003- Codul Muncii

INSTITUTIA: ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA BĂTRÂNI

SEDIU:COMUNA BĂTRÂNI, JUDEȚUL PRAHOVA, NR. 170

TELEFON: 0244421400

E-MAIL: scoalabatraniph@gmail.com

Nr. 1087 / 07 .09.2021

ANUNT

CONCURSUL PENTRU OCUPAREA  A   0,25   POST DE ADMINISTRATOR FINANCIAR (CONTABIL ŞEF)

 

 1. CONDIŢII DE PARTICIPARE:
 2. PREGĂTIRE PROFESIONALĂ IMPUSĂ OCUPANTULUI POSTULUI:
 • Studii superioare; 
 • Vechime minimă in specialitatea studiilor de 2 ani ;
 • Gestionarea resurselor financiare;
 • Contabilitate;
 • Control financiar preventiv;
 • Asigurarea bazei tehnico-materiale;
 • Gestionarea fondurilor obţinute prin proiecte
 • Cunoștinte de operare PC ( EXCEL, WORD);
 • Cunostinte de utilizare a softurilor specifice activitatii din invatamant : EDUSAL, REVISAL, SIIIR si FOREXEBUG;

 

 1. ACTE NECESARE PENTRU DEPUNEREA DOSARULUI DE ÎNSCRIERE:

          –  cerere de înscriere la concurs

          –  CV- Europass susţinut de documente doveditoare;

          –  copie legalizată după diploma de studii;

          –  copie după diplomă⁄certificate de absolvire⁄atestate doveditoare de parcurgerea unor cursuri sau stagii de formare în domeniu;

          – copie după certificatul de naştere⁄CI⁄BI⁄certificat de căsătorie;

          – recomandare de la locul de muncă anterior(optional);

          – copia carnetului de muncă conf. cu originalul ⁄adeverinţăcare atestă vechimea în muncă şi⁄sau în specialitatea studiilor;

          – cazier judiciar;

          – adeverinţă medicală (apt ptr. muncă)

 

3.DATA, ORA, LOCUL SI MODUL DE DESFĂSURARE AL CONCURSULUI

 

 1. SELECŢIA DOSARELOR;

În perioada  27 .09. 2021- 29 .09. 2021 are loc selecţia dosarelor de concurs de către comisie.

Se pot prezenta la urmatoarea etapa numai candidații declarați admiși la etapa precedentă.

 

 1. PROBĂ SCRISĂ DIN BIBLIOGRAFIA AFIŞATĂ

Data şi ora desfăşurării:  05.10.2021, ora 10.00, la sediul instituției.

Candidaţii vor fi prezenţi la sediul unităţii, cu 10 minute înaintea începerii probei scrise, respectiv ora 09,50, având asupra lor actul de identitate.

Sunt declaraţi admişi la proba scrisă candidaţii care obţin minim 50 puncte.

Proba scrisă constă în redactarea unei lucrări și / sau în rezolvarea unor teste – grile.

 

 1. INTERVIU

Data şi ora desfăşurării: 05.10.2021, ora 14.00, la sediul instituției

In cadrul interviului se testează abilitatea, aptitudinile și motivația candidaților.

Proba interviului poate fi susținută de către acei candidati declarați admiși la proba practică.

DEPUNEREA DOSARELOR SE VA FACE IN PERIOADA 10.09.2021-24.09.2021 INTRE ORELE 09.00-12.00   LA SEDIUL UNITĂȚII.

BIBLIOGRAFIA;

 • LEGEA nr. 1 / 2011 a Educaţiei Naţionale cu modificarile si completarile ulterioare;
 • LEGEA nr. 53/2003 – Codul muncii cu modificările și completările ulterioare;
 • LEGEA nr. 82/ 1991 Legea contabilităţii cu modificarile si completarile ulterioare;
 • LEGE  500/2002 – privind finanțele publice, cu modificări și completări;
 • HG. 500/2011 – Registrul general de evidența salariaților cu modificarile si completarile ulterioare ;
 • Legea 273/2006 privind finanţele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare ;
 • LEGEA 76/2002 – privind sistemul asigurărilor pentru șomaj, cu modificări și completări;
 • LEGEA 284 / 28.12.2010 – privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice (actualizata);
 • ORDIN MFP 923/2014 pentru aprobarea normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv cu modificarile si completarile ulterioare;
 • ORDIN MFP 1917/2005 – pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia cu modificările și completările ulterioare;
 • ORDIN MFP 1792/2002 – pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea , lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice, precum și organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Ordonanța Guvernului 119/1999 privind controlul intern și controlul financiar preventiv cu modificările și completările ulterioare;
 • G. 2139/2004 – pentru aprobarea catalogului privind clasificarea și duratele de funcționare a mijloacelor fixe cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Ordinul 2.861 din 2009 privind inventarierea anuală a patrimoniului cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Legea 98/2016 privind achizițiile publice cu modificarile si completarile ulterioare;
 • G. 395/2015-aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publica cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Ordinul 634/2015- privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Hotărârii Guvernului nr. 72/2013 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per elev/preşcolar şi stabilirea finanţării de bază a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat actualizata;

 

Punctajul final se calculează ca medie aritmetică a punctajelor obţinute la proba scrisă şi interviu.

 

DIRECTOR,

PROF. SAVU MIHAELA CORINA