Acasă » ANUNȚURI

decembrie 2023
L Ma Mi J V S D
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Meniu

ANUNȚURI

 

În conformitate cu prevederile art. 30 din Legea nr. 53/2003- Codul muncii, cu modificarile şi completările ulterioare,

În conformitate cu prevederile HG nr. 286/2011, pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice,

În conformitate cu prevederile H.G. 1027/2014 pentru modificarea si completarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, aprobat prin Hotararea guvernului nr. 286/2011

Școala Gimnazială, Comuna Bătrâni

anunţă scoaterea la concurs

0,25 post de Administrator financiar  (CONTABIL)

pe perioadă nedeterminată la Școala Gimnazială, Comuna Bătrâni

Concursul va consta în probă scrisă, proba practică şi interviu.  Proba  scrisă  se  va  desfăşura  la  sediul Școalii Gimnaziale, Comuna Bătrâni în  data  de  14.11.2017, ora 9.00 (2 ORE)

Proba practică se va desfăşura în data de 14.11.2017, începând cu ora 11.30 la sediul Școalii Gimnaziale, Comuna Bătrâni

Interviul se va desfăşura în data de 14.11.2017, de la ora 14.00 la sediul Școalii Gimnaziale, Comuna Bătrâni

În funcţie de numărul de candidaţi înscrişi, se va realiza o programare a desfăşurării interviului. Programarea va fi afişată la sediul Școalii Gimnaziale, Comuna Bătrâni

 

 

 

CONDIŢII DE PARTICIPARE

 

Poate participa la concursul pentru ocuparea unui post vacant sau temporar vacant persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:

 1. a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România; b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 2. d) are capacitate deplină de exerciţiu; e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;  f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;  g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.
 3. Condiţii specifice de participare la concurs:
 4. Studii superioare absolvite cu diplomǎ de licenţǎ în domeniul economic (specializarea contabilitate constituie un avantaj)   Vechime minimǎ în specialitatea studiilor absolvite – minim 3 ani (vechime în domeniul contabilităţii bugetare constituie un avantaj)   Competenţe de aplicare a vizei de control financiar preventiv în conformitate cu prevederile legale
 5. Cunoştinţe de operare pe calculator : Word, Excel şi programe specifice contabilităţii
 6. Abilităţi de comunicare şi relaţionare bună în echipă, capacitatea de gestionare a resurselor alocate
 7. Capacitate de analiză si sinteză, de gestionare a timpului si prioritătilor
 8. Conţinutul dosarului de înscriere:
 9. Cerere de înscriere tipizată
 10. Actul de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, (original şi copie);
 11. Acte de studii (original şi copie);
 12. Copia carnetului de muncă, conformă cu originalul şi/sau, după caz, adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau, în specialitatea studiilor;
 13. Cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează ( în cazul în care candidatul a depus, la înscriere, declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, acesta are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului);  Adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul specialist de medicina muncii (adeverinţa care atestă starea de sănătate trebuie să conţină, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii);
 14. Curriculum vitae
 15. Recomandare de la ultimul loc de muncă.
 16. Documentele de înscriere vor fi puse într-un dosar cu şină în ordinea de mai sus la  secretariat, pâna  03 .11 .2017, ora 15.00